Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád školní jídelny

7. 12. 2017

 

 

                                   Vnitřní řád školní jídelny

Adresa školy: ZŠ a MŠ Všetaty, Komenského 375, 277 16 Všetaty

Telefon: 315 696 759

 e-mail :  jidelnavsetaty@seznam.cz

Vedení:     vedoucí školní jídelny      Březinová Marcela

                   hlavní kuchařka                Hartmanová Jana

1. Zásady provozu

      Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.107/2005 o školním stravování /v platném znění/, metodikou spotřebního koše, školským zákonem  561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb, vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní         a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví /vše v platném znění/.

Nařízení ES – 852/2004  o hygieně potravin, ES 178/2002  /v platném znění/.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP /v platném znění/.

    Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

    ŠJ vaří dietní stravu pouze po osobní dohodě s rodiči dítěte a jen v omezeném počtu. Zařízení není ustanoveno pro dietní stravování, a proto je tato činnost na odpovědnost rodičů. Za správnost diety nenese ŠJ žádnou odpovědnost.

 • Strávník má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole, nebo první den neplánované nepřítomnosti (nevolnost ap.). Neplánovaná nepřítomnost není objednaný lékař ( např. zubař).
 • Oběd si může vyzvednout v jídelně do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné.

 • Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

   

  2. Provozní doba ŠJ              6:30 – 13:15 hod.

   

  3. Provozní řád výdeje stravy

   

        Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí v obou mateřských školách a v základní škole Všetaty. Dále zabezpečuje stravu pro zaměstnance mateřských škol a základní školy ve Všetatech. Obědy zde odebírají i cizí strávníci.

        Z hygienických důvodů se veškerý výdej připravené stravy musí provádět dle následujícího  harmonogramu:

   

  VÝDEJ DOPOLEDNÍ PŘESNÍDÁVKY A ODPOLEDNÍ SVAČINY DO OBOU MŠ

    (dle druhu pokrmu)            8:15 – 8:45

   

  VÝDEJ OBĚDŮ PRO  ROZVOZ DŮCHODCŮM  PEČOVATELKOU OÚ

                                                 10:15 - 11:00

   

  VÝDEJ  PRO CIZÍ STRÁVNÍKY (OKÉNKO NA CHODBĚ) DO VLASTNÍCH NÁDOB

                                                 11:00 – 12:00

   

  VÝDEJ OBĚDŮ DO PŘEPRAVNÍCH TERMONÁDOB  PRO STRÁVNÍKY V MŠ

  - dle druhu pokrmu- výdej odpoledních svačin do MŠ

                                                 10:30 - 11:15

   

  VÝDEJ OBĚDŮ ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM  ZŠ (OKÉNKO V JÍDELNĚ)

                                                 11:00 - 13:15

                                  

        Suroviny pro přípravu odpolední svačiny v MŠ si odpovědná pracovnice přebírá spolu s dopolední přesnídávkou nebo s obědem a veškeré suroviny (kromě suchého pečiva- chléb, rohlíky, housky, koblihy, vánočky apod.) skladuje v chladícím zařízení a svačinu dohotovuje nejdříve půl hodiny před podáním dětem.

       Tento harmonogram musí být dodržován jak ze strany personálu školní jídelny, tak ze strany osob, které stravu dále transportují ke konzumaci mimo jídelnu ZŠ, a rovněž ze strany strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně, nebo si sami pro stravu dochází k okénku školní jídelny.

   

  4. Výše stravného

       Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování  /v platném znění/.

       Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku  v příslušné kategorii.

   

   

 

Denní jídlo 3 -6 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Přesnídávka

 

 9,-

 

oběd

 

20,00

 

svačina

 

 9,-

 

celkem

 

 38,00

 

 

 

Denní jídlo 7 – 10 let

 

 FN Kč/ den / strávník

 

přesnídávka

 

 9,-

 

oběd

 

 25,00

 

svačina

 

 9,-

 

 Celkem

 

 43,00

 

 

 

Denní jídlo 11 – 14 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Oběd

 

 27,00

 

 

 

Denní jídlo 15 – 18 let

 

 FN Kč / den / strávník

 

Oběd

 

 28,00


5. Způsob úhrady stravného

    Bezhotovostní platební styk – bankovním převodem

    V hotovosti v kanceláři ŠJ.

    Stravné se platí vždy na  následující měsíc. Odhlášené obědy budou odečteny a vyúčtovány v dalším měsíci.

Vyúčtování bezhotovostních plateb je prováděno 2x ročně – v pololetí a na konci školního roku.

Přeplatky jsou vraceny zpět na bankovní účet strávníka

U plateb hotově vyplacením hotovosti v provozní době u vedoucí ŠJ - pouze zákonnému zástupci dítěte.

Termín placení – do 28. dne předchozího měsíce.

      Při nezaplacení stravného do daného termínu bude strávník ze stravování vyloučen, dokud nezaplatí příslušnou částku na daný měsíc.

      Přehled vyúčtování stravného je možné získat na žádost strávníka či jeho zákonného zástupce kdykoliv během školního roku.

6. Přihlášení strávníků

     Strávníkům přihlášeným na začátku školního roku se automaticky objednává strava z měsíce na měsíc, pokud jeho rodiče stravu neodhlásí. V době nemoci je nutno strávníka odhlásit a po ukončení nemoci jej opět ke stravování přihlásit. Strávníka lze přihlásit i jen na jednotlivé dny např. čtvrtky, ale stravné musí být uhrazeno na celý měsíc tj. 4 x čtvrtek.

     Odhlášení stravy -  osobně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny – tel: 315 696 759  nebo    na e-mail: jidelnavsetaty@seznam.cz  nejpozději den předem do 13:30 hod. , pondělí je nutné tímto způsobem odhlásit již v pátek nebo na e-mail do 6:00 hod. příslušného dne.

MŠ - rodiče děti odhlašují přímo u učitelek MŠ do 7:00.

     V případě nemoci či jiné náhlé nepřítomnosti si lze první nepřítomný den odebrat stravu do jídlonosiče, další den už musí být strávník odhlášen.

     Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

7. Hlášení změn

Změny jako – stravovací zvyklosti

                       způsob placení stravného

                       adresy, jména

                       ukončení docházky – vyrovnání případných přeplatků či nedoplatků

nahlásí strávník nebo jeho zákonný zástupce do 20. dne předchozího měsíce, kdy ke změně dojde.

Přihlašování o prázdninách    

Prázdniny, případně dny ředitelského volna jsou automaticky odhlášeny, pouze při provozu MŠ je nutné nahlásit docházku dětí do MŠ předem.

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ

V současné době nepřipravujeme žádnou dietní stravu.

DOPLŃKOVÁ ČINNOST – cena obědů

Školní jídelna provádí doplňkovou činnost - vaří pro cizí strávníky.

 

Cena oběda

Fin. norma na potraviny

           37,- Kč                

mzda

             9,- Kč

režie

             6,- Kč

zisk

             2 ,- Kč

 

CELKEM

           54,- Kč

                                                                          

Složení menu: polévka, hlavní jídlo, popř. doplněk (ovoce, dezert apod. - není pravidelnou součástí menu).

   Výdej obědů je pouze od 11:00  – 12:00 hodin. V jiný čas není umožněn přístup do budovy školy. Personál kuchyně je vytížen výdejem žákům ZŠ.

Porce oběda  = viz. tabulka

pokrm 1.st 2.st dosp.
rohlík 1 ks 1 ks --- ----
pomazánka 20 g  20 g --- ----
brambory 150 g 200 g 220 g 300 g
br.kaše 160 g 210 g 250 g 320 g
knedlík hous. 90 g (3) 120 g (4) 150 g(5) 180 g(6 )
knedlík bram. 120 g (4) 150 g (5) 180 g (6) 200 g (8)
těstoviny 110 g 150 g 190 g 220 g
rýže 120 g 160 g 200 g 240 g

žemlovka

zapeč.těstoviny

175 g 230 g 260 g 350 g
omáčka 100 g 130 g 150 g 200 g
buchty 175 g (1-2ks) 230 g(1-2 ks) 260 g(2-3 ks) 350 g(3-4 ks)
sladké knedl. 175g (1-2) 230g (1-2) 260g (2-3 ) 350g (3-4)
maso( v syr.st) 55 g 64 g 75 g 120 g

    Způsob placení stravného, odhlašování či přihlašování k odběru stravy je totožný  jako u dětí.      (viz výše )

Závěrečné ustanovení :

    S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni při zahájení nového školního roku.

    Provozní řád byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti dne 1. 9. 2017. Je vyvěšen ve školní kuchyni, v kanceláři vedoucí ŠJ, v prostoru šaten MŠ a zveřejněn na webových stránkách školy.

Ve Všetatech dne 20.6. 2018

vedoucí ŠJ...........................                       ředitelka školy...........................    

Marcela Březinová                                         Renata Kurzveilová